Ochrona danych osobowych | e-direct

Ochrona danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 8, 45-010.

2) Kontakt z E-direct 24 sp. z o.o. sp.k jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@edirect24.pl , telefonicznie pod numerem  77 440 14 20 lub pisemnie na adres: E-direct 24 sp. z o.o. sp.k., ul. Szpitalna 8, 45-010 Opole.

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

  a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy), a zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na umożliwieniu E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. obrony praw przysługujących spółce.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez E-direct 24 sp. z o.o. sp.k., a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 3 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych E-direct 24 sp. z o.o. sp.k. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane