Ochrona danych osobowych | e-direct

Ochrona danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-direct sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17a, 45-010 Opole.

2) Kontakt z e-direct sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@e-direct.pl lub   telefonicznie pod nr  77 4417868 lub pisemnie na adres e-direct sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 17a, 45-010 Opole.

3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz e-direct sp. z o.o. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez e-direct sp. z o.o.

6) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych e-direct sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Podanie danych osobowych jest wymagane przez e-direct sp. z o.o. w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez e-direct sp. z o.o. będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane